Všeobecné obchodné podmienky

1.       Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") predaja regulujú ponuku a predaj produktov na webovej stránke www.alisglam.com (ďalej len "Webová Stránka").

Pred objednaním akýchkoľvek produktov na Webovej Stránke si pozorne prečítajte tieto VOP. Ak objednávate ktorýkoľvek z našich produktov na Webovej Stránke, súhlasíte s tým, že budete viazaný týmito VOP.

Produkty zakúpené na Webovej stránke sú predávané spoločnosťou Araspel s.r.o. so sídlom na Ružovej 6327/2, 902 03, Pezinok, IČO: 47042192; DIČ: 2023710766 (ďalej len "Predávajúci").

Kupujúci je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku prostredníctvom www.alisglam.com (ďalej len "Kupujúci").

2.       Objednávka, uzatvorenie zmluvy

Objednávka znamená elektronický objednávkový formulár odoslaný Kupujúcim, ktorý obsahuje informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného tovaru a celkovú cenu objednávky.

Elektronická objednávka je overená vyplnením všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom počas spracovania objednávky.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú záväzné pre obe strany.

Po spracovaní prijatej objednávky, pošle Predávajúci Potvrdenie o prijatej objednávke na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri prihlasovaní a potvrdí číslo objednávky, špecifikáciu a množstvo tovaru, cenu tovaru a náklady na doručenie, spôsob platby, adresu, kam má byť tovar dodaný, a ďalšie informácie. Po prijatí úhrady pošle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri prihlasovaní Potvrdenie objednávky. Odoslaním potvrdzujúceho e-mailu s predmetom „Potvrdenie objednávky“ sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú.

Všetky objednávky, pre ktoré nebola zaregistrovaná žiadna platobná transakcia v priebehu 3 dní od zaslania Potvrdenia o prijatej objednávky, budú automaticky zrušené a na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri prihlasovaní bude zaslané potvrdenie o zrušení objednávky.

Po vyexpedovaní objednávky na adresu uvedenú Kupujúcim, pošle Predávajúci na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú pri prihlasovaní Potvrdenie o odoslaní Objednávky.

3.       Výber a dostupnosť produktov

V katalógu produktov je každá položka doplnená popisom jej hlavných charakteristík. Obrázky a farby nemusia presne zodpovedať skutočným charakteristikám produktu v dôsledku účinku nastavení počítača alebo zariadení, ktoré používa Kupujúci na zobrazenie webových stránok. Obrázky sú preto zverejňované len na informáciu a podliehajú bežným tolerančným limitom.

Ak vybraný Produkt nie je k dispozícii, aj napriek tomu, že bol vybraný na objednávkovom formulári, Predávajúci to okamžite oznámi Kupujúcemu e-mailom a ponúkne ukončenie zmluvy o predaji a vrátenie ceny vrátane všetkých dodacích nákladov, ak už boli zaplatené.

4.       Kúpna cena a platby

Ceny jednotlivých produktov uvedené na www.alisglam.com.sk sú vrátane DPH.

Všetky ostatné poplatky (poplatky za balenie a poštovné) sa účtujú osobitne podľa špecifikácie Kupujúceho.

Produkty sa môžu platiť len nasledovnými spôsobmi:

• Kreditne karty (Visa, MasterCard)

• PayPal

• Bankový prevod na účet Predávajúceho

5.       Dodacie podmienky, náklady a iné poplatky

Produkty objednané na tejto Webovej Stránke môžu byť dodávané len do krajín z uvedených tu zónach:

  • Slovakia
  • Česka Republika
  • Európa (EÚ)
  • Európa (mimo EÚ)
  • Severná Amerika
  • Ázia

Predávajúci môže rozšíriť alebo zmenšiť zoznam krajín.

Webová Stránka umožňujú dodanie produktov na inú adresu, ako je adresa Kupujúceho, za predpokladu, že krajina dodania je ta istá, ako je krajina ktorá bola uvedená pri objednávke. V každom prípade je Kupujúci zodpovedný za poskytnutie všetkých informácií potrebných na úspešné doručenie.

Náklady, spôsoby a doba doručenia sa môžu líšiť v závislosti od krajiny určenia a Kupujúcim zvoleného spôsobu odoslania v súlade s nižšie uvedenou tabuľkou.

Tieto náklady a akékoľvek dodatočné poplatky sú platené Kupujúcim. Suma musí byť uvedená v objednávkovom súbore oddelene predtým, ako Kupujúci dokonči objednávku, a tiež v e-mailu Potvrdenie Objednávky uvedenom v Článku č.1.

Cena a čas doručenia:

delivery sk

 

Tovar, ak je na sklade, bude zaslaný do 3 pracovných dní od zaslania Potvrdenia Objednávky a úhrady objednávky.

Akonáhle objednávka opustí náš sklad, zákazníkovi sa zašle e-mail obsahujúci všetky podrobnosti o preprave.

Predávajúci nie je zodpovedný za oneskorené doručenie a škody spôsobené poštovou službou.

Kupujúci je povinný tovar prijať riadne a včas na mieste uvedenom v objednávke. V prípade ak Kupujúci neprijme tovar, alebo sa musí doručenie opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho, tak všetky náklady ktoré Predávajúcemu z takýchto dôvodov vzniknú uhrádza v plnej výške Kupujúci.

Pri prijímaní tovaru je Kupujúci povinný okamžite (najneskôr do 3 dní) skontrolovať dodávku a informovať Predávajúceho o škode na obale alebo tovare. Ak je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, je Kupujúci povinný kontaktovať Predávajúceho bez prijatia zásielky. Ak sa dodaný tovar nezhoduje s objednávkou, je Kupujúci povinný bezodkladne (najneskôr do 3 dní) písomne na adresu Predávajúceho​, alebo e-mailom na adresu info@alisglam.com, ​informovať Predávajúceho o tejto skutočnosti. Následné sťažnosti týkajúce sa objednávky vrátane fyzickej škody na tovare budú zamietnuté.

6.       Záručná doba a reklamačný poriadok

Predávajúci zabezpečí pre všetky produkty záruku 24 mesiacov od prevzatia tovaru Kupujúcim. Zásielka produktu vždy obsahuje faktúru, ktorá slúži ako záručný list.

Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

Reklamovať možno len vady, ktoré neboli zjavné pri nákupe. Chybný výrobok nepoužívajte aby bolo možné správne určiť príčinu vady. Ak by sa vada v dôsledku ďalšieho používania zväčšila, reklamáciu nebude možné uznať.

Reklamáciu nemožno uznať v prípade prirodzeného opotrebenia výrobku, poškodenia v dôsledku nedodržiavania riadnej starostlivosti, hlavne poškodenia vodou, lakom na vlasy, parfémom a ľudským potom, mechanického poškodenia, ako je odretie, poškrabanie, odtrhnutie, zlomenie časti a pod.

Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

Pri podávaní reklamácii sa odporúča vopred kontaktovať Predávajúceho telefonicky alebo e-mailom s cieľom informovať ho o chybe produktu. Na základe toho Predávajúci odporučí ďalší postup. Tovary, ktoré sú predmetom reklamácie, doručí Kupujúci naspäť na adresu Predávajúceho: Araspel s.r.o. Ružová 6327/2, 90203, Pezinok, Slovensko (odporúča sa tak urobiť po predbežnej dohode s Predávajúcim), na vlastné náklady.Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. Kupujúci bude informovaný e-mailom o výsledku reklamácie ihneď po dokončení procesu reklamácie a spolu s tovarom Kupujúcemu bude doručený reklamačný protokol. V prípade uznania reklamácie Kupujúcemu podľa ho rozhodnutia Predávajúci reklamovaný tovar vymení kus za kus, prípadne poskytne iný, ktorý si Kupujúci výbere (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako Predávajúci znáša náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo Kupujúcemu Predávajúci vráti peniaze.

7.          Stornovanie objednávky a vrátenie tovaru

Kupujúci ma právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť produkt bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prijatia tovaru. Kupujúci môže zmluvu zrušiť písomne na adresu Predávajúceho alebo, e-mailom odoslaným na emailovú adresu info@alisglam.com. V tomto liste musí byt uvedene číslo objednávky a dátum zakúpenia.

Pri vrátenie produktu je Kupujúci povinný primerane bezpečne zabaliť produkt. Kupujúci je povinný vrátiť produkt v rovnakom stave, v akom ho dostal. Kupujúci je povinný vrátiť produkt v pôvodnom obale vrátane všetkých pomocných dokumentov, štítkov a visačiek. Vrátenie produktu je na náklady Kupujúceho.

Za účelom dodržania lehoty na vrátenie, je produkt považovaný za odoslaný v čase jeho doručenia na poštu alebo odovzdania kuriérovi.

Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky, je Predávajúci povinný vrátiť peniaze za tovar na účet kupujúceho do 14 dní od prijatia vráteného tovaru. Úhrada sa uskutoční pomocou tej istej karty/spôsobu platby, ktorý použil Kupujúci pri nakúpe.

8.       Ochrana osobných údajov

Webová Stránka ponúka určité služby, pre ktoré je Kupujúci povinný poskytnúť ďalšie podrobnosti, známe ako osobné údaje. Napríklad registrácia na Webovej Stránke, prístup do vyhradených oblastí a nákup produktov a služieb sú všetky činnosti, ktoré od Kupujúceho vyžadujú poskytnutie osobných údajov, ktoré umožnia Predávajúcemu jednoznačne identifikovať osobu, napríklad: meno, priezvisko, dátum narodenia , adresa bydliska a/alebo sídlo, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o kreditnej karte.

Poskytnutie týchto údajov nie je povinné, ale je povinné pre umožnenie Kupujúcemu prístupu k určitým službám na webových stránkach. Odmietnutie poskytnutia údajov nebude mať pre Kupujúceho žiadne následky.

Internetový obchod Alis Glam prevádzkuje: Araspel s.r.o. so sídlom na Slovensku na Ružovej 6327/2, 90203, Pezinok, IČO: 47042192; DIČ: 2023710766, email: info@alisglam.com;

Odoslaním objednávky Kupujúci schvaľuje Predávajúcemu spracovanie a použitie poskytnutých osobných údaje v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 a jeho následnými zmenami a doplneniami. Poskytovanie osobných údajov prostredníctvom Webovej Stránky Predávajúceho sa vykonáva na úplne dobrovoľnom základe. Kupujúci má právo písomne ​​požiadať o vymazanie uložených osobných údajov. V takom prípade Predávajúci oznámi Kupujúcemu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti, že vyhovel jeho žiadosti a osobné údaje budú vymazané.

Osobné údaje sú uložené v chránenej databáze na serveri Kupujúceho. Údaje sú spracovávané za účelom riešenia objednávok, dodania tovaru, účtovníctva a fakturácie.

S osobnými údajmi zákazníkov sa zaobchádza dôverne. Údaje nebudú sprístupnené tretím osobám ani žiadnym iným subjektom s výnimkou organizácií, spolupráca ktorých je potrebná pre riadne spracovanie objednávky, ako sú banky a poskytovatelia poštových služieb.

Tato politika Ochrana osobných údajov upravujú spracovanie osobných údajov poskytnutých Kupujúcim pri prehliadaní Webovej Stránky. Tato politika Ochrany osobných údajov môže byť úplne revidovaná alebo aktualizovaná v dôsledku zmien v zákonoch alebo v predpisoch regulujúcich ochranu osobných údajov. Kupujúci bude informovaný o akýchkoľvek zmenách a aktualizáciách tejto politiky Ochrany osobných údajov ihneď po vykonaní zmien. Zmeny sú záväzné ihneď po ich uverejnení na Webovej Stránke. Predávajúci preto vyzýva Kupujúceho, aby pravidelne kontrolovali túto stránku s cieľom overiť uverejnenie najnovších aktuálnych zásad Ochrany osobných údajov. Dokument obsahuje dátum aktualizácie.

9.       Záverečne ustanovenie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu, zrušenie alebo úpravu zmluvných podmienok alebo ich časti bez ďalšieho upozornenia, pričom podmienky objednávky budú podliehať zmluvným podmienkam platným v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

Predávajúci preto vyzýva Kupujúceho, aby pravidelne kontrolovali túto stránku s cieľom overiť uverejnenie najnovších aktuálnych zásad Všeobecných obchodných podmienok. Dokument obsahuje dátum aktualizácie.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pochybností týkajúcich sa týchto Zmluvných podmienok Kupujúci môže kontaktovať Predávajúceho na adresu info@alisglam.com.

Tieto Obchodné podmienky platia od 22.8. 2018.